Acte van Overlijden Tiete Gerrits Rozema, 1850

No 117

Stad Leeuwarden, Friesland In het Jaar EEN DUIZEND ACHT HONDERD EN VIJFTIG, den twintigsten dag der maand Februarij, zijn voor ons Meester? Catharinus Cornelis Christianus Warmolts? WETHOUDER AMBTENAAR van den Burgerlijken Stand der Stad LEEUWARDEN, PROVINCIE FRIESLAND, gecompareerd: Johannes Godhelp, oud twee en veertig jaren, Bewaarder in het Huis van Burgerlijke en Militaire bewaring, wonende alhier, en Douwe Jans de Boer, oud vier en vijftig jaren, Arbeider, wonende te Jislum, welke ons verklaard hebben dat

Tiete Gerrits Rozema, oud acht en dertig jaren, Arbeider, geboren te Akkerwoude, wonende te Burum, Man van Tetje Theunis Posthuma, en zoon van Gerrit Roelofs Rozema, Arbeider en van Froukje Lieuwes de Jong, Echtelieden, wonende te Jislum,

op den negentienden dag der maand Februarij, des avonds te tien ure alhier is overleden, en hebben wij deze Acte aan de Declaranten voorgelezen, welke dezelven, na ..., met ons hebben geteekend. J Godhelp, D J de Boer, C C C Warmolts?

Uit Gemeentearchief Leeuwarden